Regulamin

Wróć do listy stron

REGULAMIN SERWISU COUPONDOJO.COM

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczna Matusza Rzeteckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą THE CLARITY Mateusz Rzetecki z siedziba w Łodzi, przy ul. Rolniczej 59A/58 (93-328 Łódź), w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6681926166 oraz REGON: 368276116, e-mail: contact@coupondojo.com.
 2. Serwis rabatowy lub Serwis – oznacza serwis prowadzony pod adresem https://coupondojo.com/pl, wraz ze wszystkimi jego podstronami oraz uaktualnieniami;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Administratora przy wykorzystaniu Serwisu rabatowego;
 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu rabatowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. Rejestracja – oznacza proces polegający na założeniu przez Użytkownika konta w Serwisie rabatowym, w celu wykorzystania jego funkcjonalności;
 6. Podmiot trzeci – oznacza osobę, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jednocześnie nie jest Użytkownikiem.
 7. Partner – oznacza podmiot zewnętrzny udostępniający Kody rabatowe wykorzystywane w ramach Serwisu rabatowego;
 8. Kod rabatowy –indywidualny kod upoważniający Użytkownika do zakupów wybranych produktów Partnera po cenie niższej niż cena regularna.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu rabatowego.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu rabatowego przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja niniejszego Regulaminu, przez co Użytkownik deklaruje zapoznanie się z jej treścią jak i zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu rabatowego w celach komercyjnych, jednocześnie wskazuje się, że  wszelkie treści przedstawiane w ramach Serwisu rabatowego służyć mogą jedynie do osobistego użytku przez Użytkowników, a jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie wymagają wyraźnej zgody Administratora.
 4. Zabrania się całkowitego lub chociażby częściowego kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania elementów Serwisu bez wyraźnej zgody Administratora na jakichkolwiek polach eksploatacji.

 

 1. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z SERWISU RABATOWEGO
 1. Administrator oświadcza, że podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu rabatowego, jednakże nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku lub ograniczenia dostępu do Serwisu, jak również pojawiających się błędów w ramach Serwisu. Przede wszystkim Administrator nie odpowiada za prawidłowe działanie lub aktualność Kodów rabatowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treść serwisów, do których Użytkownik jest przekierowywany w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik, chcąc korzystać z Serwisu rabatowego powinien posiadać:
 1. Urządzenie z dostępem do internetu,
 2. Dostęp do poczty elektronicznej;
 3. Zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;
 4. Program umożliwiający zapis i odczytywanie plików w formacie PDF.
 5. W celu zminimalizowania wystąpienia zagrożeń związanych z zawirusowaniem systemu operacyjnego, Użytkownik powinien posiadać własne środki techniczne, które zminimalizują ryzyko ich wystąpienia, w szczególności takie jak włączony system antywirusowy oraz zaporę sieciową typu firewall.
 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, w dowolnym monecie, bez uprzedniego informowania Użytkowników, a dalsze korzystanie przez Użytkowników z Serwisu poczytuje się jako akceptacja wprowadzonych zmian.

 

 1. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu rabatowego umożliwia Użytkownikom zawieranie umów kupna-sprzedaży z Partnerem Administratora, przy czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności zachowania Użytkowników jak i Partnerów, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiące naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie, bądź nieważność zawartych umów sprzedaży, w tym także niedziałanie Kodów rabatowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podanych przez Użytkowników, jak również za zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza towarów oferowanych do sprzedaży przez poszczególnych Partnerów, w tym w szczególności ich dostępności oraz aktualnej ceny. Informacje publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z wykorzystywaniem Serwisu, niezależnie od rodzaju i możliwości zapobieżenia awarii systemu, działania siły wyższej, awarii sieci internetowej, jak również sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu rabatowego, niezależnie od przyczyn ich wystąpienia. Ponadto Administrator, niezależnie od dochowania wszelkich starań co do zapewnienia jak najbardziej bezpiecznego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ryzyko wystąpienia wirusów lub innych elementów mogących wywołać szkody w systemie Użytkownika.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu rabatowego w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu, oraz powstrzymywać się przed działaniami naruszającymi prawa innych osób, w szczególności w zakresie praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 2. Zabrania się wykorzystywanie przez Użytkownika wszelkich narzędzi informatycznych, oprogramowani, wirusów wpływających lub mogących wpływać negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Administrator w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu dokonuje na rzecz Użytkowników:
 1. Przedstawienia informacji o promocjach Partnerów;
 2. Udostępnienie otrzymanego Kodu rabatowego;
 3. Przekierowanie na stronę Partnera w celu dokonania zakupu przy wykorzystaniu Kodu rabatowego;
 1. Administrator oświadcza, iż nie jest właścicielem Kodów rabatowych i nie ponosi odpowiedzialności za oferowane w ich ramach rabaty.
 2. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w niniejszym punkcie zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA AUTORSKIE
 1. Materiały takie jak treści, grafiki, teksty, znaki towarowe, zdjęcia, kody źródłowe Serwisu oraz inne posiadające zindywidualizowany charakter, które nie zostały przez Użytkowników a prezentowane w ramach Serwisu rabatowego chronione są prawem autorskim, które to prawo przysługuje Administratorowi jako wyłącznie uprawnionemu lub posiadaczowi zależnemu co do tych praw.
 2. Nieuprawnione wykorzystywanie utworów chronionych prawem autorskim lub prawem własności intelektualnej przez Użytkowników, będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator nie dokonuje weryfikacji praw przysługujących Podmiotom trzecim, w tym Partnerom do oferowanych treści, w tym zakresie Administrator nie odpowiada również za ich niezgodność z rzeczywistym stanem prawnym.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Użytkowników korzystających z Serwisu rabatowego jest Administrator.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych takich jak IP Użytkownika.
 3. Dane przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania umowy, o której mowa w punkcie VI. Niniejszego Regulaminu, jak również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników serwisu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych mogą dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania, Oznacza to, że w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do czasu trwania umowy lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m. in. podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o rachunkowości. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą [przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także  w wypadku udzielenia zgody do jej wycofania w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie rabatowym.
 2. W sprawach wprost nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administrator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, a zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.
 4. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.